2010 m. spalio 7 d. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika su LR ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, pasirašė projekto „VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos sienų šiltinimo investicijų projektas“, projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-04-R-21-026, finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymas“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projekto tikslas – sumažinti VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos pastato suvartojamos energijos sąnaudas.

Projekto uždaviniai:

- sumažinti energijos praradimą per išorės atitvaras;

- padidinti šilumos punkto efektyvumą.

Siektini rezultatai:

- energijos taupymo požiūriu atnaujinti 3 pastatus;

- atnaujintuose pastatuose sutaupytos energijos kiekis ne mažiau kaip 0,32 GWh.

Projekto bendroji vertė yra 1 322 756 litai, iš jų 1 124 342,60 litų – Europos sąjungos lėšos ir 198 413,40 litų – Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

Projektas skirtas sumažinti VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos pastatų eksploatacines išlaidas, taupant šilumos energiją. Įgyvendinus projektą bus ne tik sumažinti šilumos nuostoliai, bet ir pagerės pastatų estetinis vaizdas, nebereikės papildomai skirti lėšų pastato fasado remontui, poliklinikos pastatų išorinių atitvarų koeficientų vertės atitiks statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Bus sulėtintas natūralus pastato senėjimas, efektyviau vartojant tiekiamą šilumą bus sutaupoma lėšų. Šilumai pagaminti bus sunaudota mažiau gamtinių išteklių, sumažės teršalų, susidarančių šilumos gamybos proceso metu, kiekis. Sumažėjusi oro tarša sąlygos mažesnį neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

Atnaujinti poliklinikos pastatai papuoš mūsų miestą.