Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika (adresas Savanorių pr. 369 Kaunas, juridinio asmens kodas 135044630) yra savo pacientų asmens duomenų bei ypatingų asmens duomenų (toliau Duomenys) apie sveikatą valdytoja. Duomenys tvarkomi sveikatos apsaugos tikslais.

Duomenys yra teikiami:
  • Teritorinėms ligonių kasoms (Vilniaus TLK, Kauno TLK, Šiaulių TLK, Klaipėdos TLK ir Panevėžio TLK). Duomenys teikiami pagal Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą;
  • Sveikatos apsaugos ministerijai (E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros Informacinė sistema). Duomenys teikiami pagal Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimą;
  • Valstybinei ligoniu kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA). Duomenys teikiami pagal Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą;
  • Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys teikiami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro įsakymą.
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema). Duomenys teikiami pagal neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymą;
  • pacientui ar jo atstovui pagal įstatymą ar pavedimą. Duomenys teikiami siekiant pacientą ar jo įgaliotą atstovą susipažindinti su kaupiamais duomenimis;
  • Sveikatos priežiūros specialistui, kuris gydo, slaugo ar atlieka paciento sveikatos ekspertizę. Duomenys teikiami siekiant informuoti gydantį gydytoją.
  • Kitai sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė (Duomenys teikiami tiesiogiai, kai gaunamas įstaigos prašymas perduoti prisirašiusio paciento medicininę dokumentaciją arba duomenys perduodami per pacientą, kuriam išrašomas siuntimas gydytis, konsultuotis, tirtis, į kitą įstaigą). Duomenys teikiami siekiant perduoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo funkcijas;
  • Teisėtvarkos institucijai, kuriai teisę į informaciją suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Duomenys teikiami siekiant padėti įstatymų nustatytais atvejais užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms neteisėtoms veikoms, nagrinėjant bylą teisme;
  • Kita institucijai, kuri įstatymu nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją, duomenys teikiami siekiant užtikrinti paciento interesus.

Asmens duomenys Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas reglamentuoja, kad pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, taip kiek įstengdami turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Duomenų nepateikimo pasekmės.
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas reglamentuoja, kad teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.
Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, užtikrinant teisę susipažinti su juose esančiais įrašais ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į įstaigą dienos. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

Teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas