KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KALNIEČIŲ POLIKLINIKA

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS


DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS POLIKLINIKOJE

2011 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 124

Kaunas


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ ir šio įsakymo pakeitimais bei Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymu, į s a k a u:


1. Vaistų reklamuotojams:


1.1 informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikti poliklinikoje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie gali būti organizuojami du kartus per mėnesį poliklinikos sveikatos priežiūros specialistams patogiu laiku, tik iš anksto suderinus su poliklinikos administracija arba informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikti asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, administracijos paskirtose poliklinikos patalpose;


1.2 draudžiama atvykti į polikliniką, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti;


1.3 raštu registruotis tam skirtame žurnale, nurodant vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus). Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodoma ir šio specialisto vardas ir pavardė. Vizitų registracijos žurnalas saugomas poliklinikos sekretoriate.


1.4 reklamuoti tik registruotus receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus;


1.5 reklamoje pateikti sveikatos apsaugos ministro nustatytą informaciją apie vaistinį preparatą;


1.6 reklamuojant vaistinius preparatus sveikatos priežiūros specialistams, turintiems teisę išrašyti vaistinių preparatų, naudoti vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius. Vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius palikti sveikatos priežiūros specialistams tikslu platinti gyventojams bei vartoti sveikatos priežiūros tikslais draudžiama;


1.7 skatinant sveikatos priežiūros specialistus skirti vaistinius preparatus, draudžiama duoti atlygį pinigais ar natūra;


1.8 vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose siūlomas vaišingumas neturi daryti įtakos vaistinių preparatų skyrimui;


1.9 nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), išduotą vadovaujantis Darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr.40-1822; 2006, Nr. 102-3948), taip, kad būtų aiškiai atpažįstami darbo metu;


1.10 kiekvieno vizito į asmens sveikatos priežiūros įstaigą metu pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis bei informuoti apie vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;


1.11 perduoti vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtą nepageidaujamą poveikį, vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo mokslo tarnybai.


2. Už renginių organizavimą s k i r i u atsakingus padalinių vyresniuosius specialistus ir sveikatos mokymo organizatorių.


3. Į p a r e i g o j u sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus, ir vaistų reklamuotojus savo veiklą organizuoti taip, kad nepažeistų Farmacijos įstatymo, vaistinių preparatų reklamos taisyklių ir poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;


4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.;


5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u direktoriaus (vyriausiojo gydytojo) pavaduotojui medicinai.


Direktorė (vyriausioji gydytoja) Virginija Gailienė