M i s i j a – teikti saugias, prieinamas ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant turimus išteklius ir orientuojantis į pacientų poreikius.

V i z i j a – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pacientams aukštos kokybės, saugias, pagrįstas šiuolaikiniu mokslu paslaugas, diegianti moderniausias medicinos technologijas, nuolat tobulėjanti ir vertinanti savo pacientus bei darbuotojus.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:
- įdiegti ir nuolat tobulinti poliklinikos kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9000 kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus;
- vykdyti ligų prevenciją, diagnostiką, gydymo, slaugos bei reabilitacijos veiklą;
- nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, nustatant esamus ir būsimus pacientų reikalavimus;
- racionaliai naudoti asmens sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
- užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
- operatyviai vykdyti vykdomus procesus ir užtikrinti ryšį tarp padalinių.

Poliklinikos vadovybė įsipareigoja:
- suteikti poliklinikos personalui būtinas darbo sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti,
užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
- pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos tobulinti sveikatos priežiūros paslaugas;
- sudaryti sąlygas sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.